Objektif Jabatan

  • Melahirkan masyarakat Madani yang menjadikan Islam suatu cara hidup yang sempurna serta memahami dan menghayati ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan al- Sunnah

  • Menegakkan keadilan mengikut hukum-hukum Islam dan bidang kuasa yang diperuntukkan di dalam undang-undang

  • Memelihara kesucian agama Islam, penganutnya dan institusi-institusi keagamaan daripada ancaman, penyelewengan dan pencerobohan.

  • Meningkatkan mutu pengetahuan, kemahiran dan penghayatan Islam secara bersistematik, efisien dan berkesan.

  • Menyemarakkan pembangunan fizikal, kerohanian dan spiritual dalam melahirkan individu, keluarga dan ummah yang berketrampilan, agresif dan proaktif.